ZMARTWYCHWSTAŁ!!!

JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYCIE.

KTO WIERZY W TO BĘDZIE ŻYŁ NA WIEKI.

Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara (1 List do Koryntian 15,14).

Słowami tymi św. Paweł stawia sprawę na ostrzu noża – nie ma wiary w Chrystusa bez wiary w jego zmartwychwstanie.

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał – pisze dalej apostoł – także umarli nie zmartwychwstaną, a ludziom pozostanie hasło:

jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy (1 List do Koryntian 15,32).